Sotelo-Navarro, Perla Xochitl, Cátedra CONACYT-Cinvestav DCTS, Mexico