Publicado: 2019-06-27

INTRODUCTION

Muhammad Aqeel Ashraf

7-9

A CFD MODEL BASED ON WET DEPOSITION OF LARGE-SCALE NATURAL DRAFT COOLING TOWER

Xuan Wang, Wenjie Bao, Xiaodong Huang, Xue Wang, Fenglei Du, Dezhong Wang, Bo Wang

23-32

THE STUDY OF THE ROLE OF BIOLOGICAL IRON SULFIDE COMPOSITES ON COPPER REMOVAL BY CHANGING GEOCHEMICAL FORMS

Yajie Liang, Shuhuan Lan, Yifei Xie, Xiang Xia, Xudong Li, Peihan Yan, Yansu Wang, Wei Yuan

33-43

PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY AND NUMERICAL STUDIES OF ARTIFICIAL UPWELLING VIA DIFFERENTIAL HEATING IN OPEN SURROUNDINGS

Ming Lv, Yuanzhe Mao, Mengqin Xia, Haiqiang Liu, Xin Nie, Xiaoqin Tian, Huachen Pan, Zefei Zhu

53-63