Publicado: 2022-04-11

Water ecosystem health evaluation and influencing factors analysis of an urban river: A case study at Beiyunhe River, Northern China

Zhi Jiang, Shiyan Wang, Zhen Han, Chang Liu, Liang Wang, Bei Zhu, Jiaxiang Zou, Budong Li, Xiaoge Dang

295-309

The performance and bearing capacity of bottom ashes filled embankment

Qiang Ma, Junfeng Chen, Henglin Xiao, Chuheng Zhong, Baoguo Chen, Qian Xu

265-277

Environmental performance of urban integration regions of Chengdu, Deyang, Meishan and Ziyang, based on DPSIR model

Yingnan Shang, Xiaoying Zhou, Wei Wei, Bo Wen, Jiecai Wang, Qin Wang, Yijing Jiang, Zuocheng Li

217-228

Comparison of single and mixed plant artificial floating islands for domestic sewage treatment

Li-Jun Chen, Yi-Ying Wu, Ming-Rui Xu, Ke-Ying Cai, Sheng Liu, Zilin Su, Zhan-Li Chen

163-172